-
A R B E T S M I L J Ö P O L I C Y

Information:

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa arbetsplatser där alla får känslan av stimulans, gemenskap, utveckling och trygghet. Vi tror på att alla kan bidra till att skapa en arbetsmiljö fri från ohälsa och olyckor.

För att komma dit engagerar vi alla våra medarbetare inom områden som hälsa och säkerhet i samtliga projekt vi utför. Vi uppmuntrar till ledarskap, utveckling och eget ansvarstagande för att skapa en atmosfär där alla känner sig sedda och sätter hälsa och säkerhet i fokus. Vi arbetar säkert – eller inte alls.

För oss betyder detta att alla medarbetare är engagerade och tar ansvar för säkerhet och hälsa, i alla moment. Det innebär att vi inte utför ett arbete utan att först ha säkerställt att det kan genomföras på ett säkert och tryggt sätt. Våra ledare hos oss står för ett tydligt och synligt ledarskap som bygger på en respekt och omsorg för våra medarbetare, samarbetspartners och tredje man.

Nolltolerans mot diskriminering

På Fasadera accepterar vi inte diskriminering i någon form. Varje anställd, leverantör och underentreprenör skall kunna känna trygg- och stolthet i att komma till arbetsplatsen varje dag. Vi arbetar aktivt för att behandla samtliga anställda och övriga inblandade i våra projekt och verksamhet rättvist, jämställt och med respekt för alla människors lika värde.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet ska vidare följa gällande arbetsmiljölagstiftning, detta är ett minimikrav. En bra arbetsmiljö är även ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt, då ohälsa och skador p.g.a. arbetet minskar. En bra arbetsmiljö skapar vidare större engagemang och trivsel på arbetet.

På Fasadera eftersträvas:

  • Att ge varje medarbetare möjligheten till variation i arbetet
  • Att förhållandena på arbetsplatsen ger varje medarbetare möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet
  • Att man som medarbetare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet
  • Att varje medarbetare ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid